Éire 100
Mura mbeadh in Éirinn ach 100 duine, bheadh...
If there were only 100 people in Ireland...
Foinse: Daonáireamh 2011. Poblacht na hÉireann amháin. Ní ionann suíomh ar an léarscáil, atá randamach, agus suíomh i bhfírinne.
Source: Census 2011. Republic of Ireland only. Location on map is random and does not indicate location in reality.

Míniú

Tá an chairt seo bunaithe ar cheist 6 de Dhaonáireamh 2011, “cad í d’áit bhreithe”.

Daoine a rugadh in Éirinn (Poblacht agus Tuaisceart), bhí orthu ainm an chontae inar rugadh iad a scríobh. Bunaithe ar sin, tá dealú déanta sa chairt seo idir daoine a rugadh i bPoblacht na hÉireann féin agus daoine a rugadh i dTuaisceart na hÉireann (ach tá cónaí orthu sa Phoblacht anois).

Daoine a rugadh taobh amuigh d’Éirinn (Poblacht agus Tuaisceart), bhí orthu ainm na tíre inar rugadh a scríobh. Chuir mé na freagraí i ngrúpaí ar an chairt seo chun gnéithe áirithe na hinimirce a léiriú: gur ón Eoraip is mó a thagann daoine go hÉirinn seachas ó chodanna eile an domhain, agus gur mó inimirce as oirthear ná iarthar na hEorpa.

Maidir leis an ghrúpa “taobh amuigh den Eoraip”, ina bhfuil ceathrar, tá an grúpa sin dáilte nach mór go cothrom ar an an chuid eile den domhan: timpeall is duine amháin as Meiriceá (Thuaidh agus Theas), duine amháin as an Afraic, duine amháin as an Áis, agus duine amháin as an cheantar a thiomsaíonn an Astráil, Nua-Shéalainn agus na hoileánraí ó thuaidh ansin.

Explanation

This chart is based on question 6 from Census 2011, “what is your place of birth”.

People born in Ireland (Republic and North) were asked to write the name of the county they were born in. Based on this information, the chart distinguishes between people born in Republic of Ireland and people born in Northern Ireland (but living in the Republic now).

People born outside Ireland (Republic and North) were asked to write the name of the country they were born in. I have grouped the responses on the chart to highlight some patterns in immigration to Ireland: that most immigrants come from Europe rather than the rest of the world, and that most European immigrants come from eastern rather than western Europe.

As for the “from outside Europe” group, which contains four people, this group is distributed more or less evenly throughout the rest of the world: about one person from America (North and South), one from Africa, one from Asia and one from the area comprising Australia, New Zealand and the archipelagos north of those.